Alle innlegg
×
×
Betingelser og vilkår
Det er ingen returrett på digitalt kart. Når du kjøper et digitalt kart får du tilgang til kartet umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22.